Platobné podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar uvedený v objednávke. Ak nebude požadovaný tovar na sklade, bude o tejto skutočnosti kupujúci vyrozumený. Kupujúci sa zaväzuje tovar odobrať a zaplatiť zjednanú kúpnu cenu, ktorú je povinný zaplatiť podľa dohodnutých podmienok. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu dňom splnenia záväzku. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu v lehote splatnosti na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Rozhodným okamžikom pre fakturáciu tovaru je dodanie tovaru . Tovar ostáva majetkom firmy CarbonDesign-tuning, s.r.o. až do úplného zaplatenia fakturovanej čiastky vrátané prípadných úrokov z omeškania vo výške 0,5% z fakturované čiastky za každý deň omeškania. Prevzatím tovaru odberateľ potvrdzuje, že súhlasí s uvedenými ustanoveniami.

 

Dodacie podmienky

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar behom dohodnutej lehoty .Pri preberaní zásielky musí kupujúci alebo jeho poverený zástupca potvrdiť prevzatie tovaru uvedením svojho mena a podpisom. Rozvoz tovaru pre nás vo väčšine prípadov zaisťuje pre Slovenskú republiku Slovenská pošta a kuriérska služba PPL a pre Českú republiku kuriérska spoločnosť PPL.

 
Predávajúci podľa dohody s kupujúcim zaistí dodávku tovaru na zjednané miesto určenia. Pri prevzatí zásielky tovaru doporučujeme skontrolovať kompletnosť zásielky alebo jej prípadné mechanické poškodenie. Pokiaľ bude tovar poškodený prepravou, je nutné spísať škodový protokol s kuriérom prepravnej služby. Pokiaľ bude zásielka nekompletná alebo obsahuje iný, než objednaný tovar, kontaktujte nás.

 

Dodacie lehoty

Pokiaľ je tovar skladom, doručenie je do 48 hodín od prijatia objednávky. V ostatných prípadoch tovar doručujeme do jedného týždňa až 10 dní. Pokiaľ by mala byť dodacia doba dlhšia, budeme Vás informovať.

 

Vlastnícke práva k tovaru a zodpovednosť za vady

Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho úplným zaplatením zjednanej kúpnej ceny. V prípade, že kupujúci má voči predávajúcemu finančné záväzky z predchádzajúcich kúpnych zmlúv, je podmienkou prechodu vlastníckych práv k tovaru podľa tejto kúpnej zmluvy riadne vyrovnanie všetkých predošlých finančných záväzkov.
Predávajúci zostává vlastníkom predmetu dodávky až do splnenia všetkých nárokov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy voči kupujúcemu. V prípade meškania so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený zakázať kupujúcemu užívať predmet a má právo na jeho vrátenie.
V prípade, že je kupujúci v omeškaní s plnením svojich záväzkov voči predávajúcemu, nesmie kupujúci s týmto tovarom disponovať (tovar predať, previesť na tretiu osobu, zastaviť apod.).

 

Záručné podmienky

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku 24 mesiacov na dodaný tovar. Záruka sa vzťahuje na vady materiálu, funkčné vady alebo vady vzniknuté pri výrobe. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nesprávnou manipuláciou alebo neodbornou inštaláciou či zasahovania do výrobku.

.

Informácie o tovare

Všetky diely určené k vonkajšiemu stylingu vozu (laminátové / plastové nárazníky, krídla, striešky, spojlery, mračítka, prahy atd.) je NUTNÉ pred lakovaním najskôr dopasovať na voze. Pokiaľ na výrobku nie je uvedené s atestom/TUV/homologizáciou sú tieto výrobky bez atestu a sú určené len pre hobby účely a nie su určené pre cestnú premávku.

 

 

Reklamácia

Reklamáciu na tovar v záručnej dobe uplatní kupujúci u predávajúceho akýmkoľvek spôsobom - písomné, telefonicky, emailom, faxom, osobnou návštevou. (pokiaľ nám budete reklamovaný tovar zasielať poštou či prepravnou spoločnosťou – nezasielajte ho na dobierku, Tovar nebude prevzatý!!!) Na základe popisu závady a prípadnej telefonickej konzultácie rozhodne predávajúci o spôsobe riešenia reklamácie. Miestom riešenia reklamácie je sídlo predávajúceho. V prípade, že kupujúci bude požadovať riešenie reklamácie formou opravy, má predávajúci právo ho presmerovať na servisného partnera príslušného výrobcu. V prípade zistenia rozporu s kúpnou zmluvou, informujte nás o tejto skutočnosti čo najskôr – kontakt.

 

Odstúpenie od zmluvy do 7 pracovných dní

Spotrebiteľ má v zmysle zákona 108/2000 § 12 právo na odstúpenie kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov spôsobom obvyklým na základe uvedeného zákona.

 

Záverečné ustanovenia a ostatné dojednania

Fakturovaný tovar je možné v prípade nutnosti bezplatne vymeniť za iný titul v tej hodnote.
Tieto všeobecné platobné, dodacie a záručné podmienky sú nedielnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Poštovné a balné

Poštovné a balné nie je jednotné. Odvíja sa od ceny Slovenskej pošty (viď stránky www.posta.sk) a cenníku prepravnej služby PPL (viď www.ppl.cz), či iného dopravcu. Všetko je závislé na veľkosti, hmotnosti a ďalších atribútoch danej zásielky. Pre objemné zásielky (väčšinou nárazníky a body-kity) využívame služby Slovenskej pošty - obchodný balík. Nárazníky, spojlery a iné objemné produkty je nutné baliť do pevných kartónových krabíc. Jedine tak môžeme takmer s istotou predísť mechanickému poškodeniu behom prepravy. Doručenie tovaru je do 72 hodín od expedície.

 

Doručenie do ČR

Tovar zasielame bežne aj do ČR. Cena prepravného sa opäť odvíja od cenníku Slovenskej pošty - doručenie do cca 4-5 pracovných dní alebo prepravnou službou - doručenie do 3 pracovných dní vid. tabuľka nižšie. (Ceny sú orientačné a od skutočných sa môžu nepatrne líšiť - napríklad príplatok za neskladný, nadrozmerný, krehký balík.) Platba je na dobierku v EUR-ach, prípadné platba vopred prevodom na náš účet. Prepočítava sa podľa aktuálneho kurzu. Nárazníky, spojlery a iné objemné produkty je nutné baliť do pevných kartónových krabic. Jedine tak môžeme takmer s istotou predísť mechanickému poškodeniu behom prepravy.

 

Spojlery, prahy, nárazníky - montáž / atesty

Návod k montáži laminátových časti:

 •  výrobok usaďte na nečisto na svoje miesto a označte si jeho správnu polohu
 • skontrolujte, či výrobok presne pasuje na Váš automobil – všetky úpravy (dobrusovaním, začistením atd.) musia byť realizovane pred lakovaním
 • v niektorých prípadoch je nutné tovar najskôr dopasovať na vozidle
 • lepené plochy musia biť odmastené a zdrsnené jemným šmirgľovým papierom. (pri lepení na sklo doporučujeme lepené plochy natrieť prímerom)
 • naneste vrstvu lepidla, cca 5mm silnú, lepidlo nenanášajte až do krajov výrobku
 • diel s lepidlom usaďte na vopred označené miesto a pritlačte
 • prebytočné vytlačené lepidlo ihneď odstráňte technickým benzínom
 • konečnu polohu dielu zafixujte lepiacou páskou
 • doba schnutia PUR lepidla je 6hodin pri najmenej 18°C – v priebehu schnutia lepidla nesmie byť diel vystavený priamemu slnečnému žiareniu
 • nasledujúcich 48h nepoužívajte autoumývarku
 •  

!!! UPOZORNENIE !!!

Montáž je u niektorých výrobkov jednoduchá, u niektorých naopak zložitá a vyžaduje prácu odborníka či zásah do vozidla. Pokiaľ sa na to z akéhokoľvek dôvodu necítite, doporučujeme zveriť montáž odbornému servisu. Na reklamácie spojené s neodbornou montážou nemôžeme poskytnúť záruku.